FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem chi tiết dịch vụ
Xem chi tiết dịch vụ
 
Tên dịch vụ: Thông tin đo đạc bản đồ - Bản đồ địa hình UTM
Mô tả dịch vụ:
Thông tin đo đạc bản đồ - Bản đồ địa hình UTM
Đơn vị xuất bản:
Url: http://wms.dinte.vn/ArcGIS/rest/services/DoDacBanDo/TTDD_UTM/MapServer
Xem bản đồ:
Danh sách lớp dữ liệu:
Bản đồ địa hình UTM tỷ lệ 1/50.000
Bản đồ địa hình UTM tỷ lệ 1/250.000


Spatial Reference: PROJCS["VN2000" , GEOGCS["GCS_WGS_1984" , DATUM["D_WGS_1984" , SPHEROID["WGS_1984" , 6378137.0 , 298.257223563]] , PRIMEM["Greenwich" , 0.0] , UNIT["Degree" , 0.0174532925199433]] , PROJECTION["Transverse_Mercator"] , PARAMETER["False_Easting" , 500000.0] , PARAMETER["False_Northing" , 0.0] , PARAMETER["Central_Meridian" , 105.0] , PARAMETER["Scale_Factor" , 0.9996] , PARAMETER["Latitude_Of_Origin" , 0.0] , UNIT["Meter" , 1.0]]

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent:
  XMin: -756401.226406412
  YMin: 895370.636549267
  XMax: 1934544.59725602
  YMax: 2643999.69163677
  Spatial Reference: PROJCS["VN2000" , GEOGCS["GCS_WGS_1984" , DATUM["D_WGS_1984" , SPHEROID["WGS_1984" , 6378137.0 , 298.257223563]] , PRIMEM["Greenwich" , 0.0] , UNIT["Degree" , 0.0174532925199433]] , PROJECTION["Transverse_Mercator"] , PARAMETER["False_Easting" , 500000.0] , PARAMETER["False_Northing" , 0.0] , PARAMETER["Central_Meridian" , 105.0] , PARAMETER["Scale_Factor" , 0.9996] , PARAMETER["Latitude_Of_Origin" , 0.0] , UNIT["Meter" , 1.0]]
Full Extent:
  XMin: 145773.878771972
  YMin: 795795.926589966
  XMax: 1032369.49219971
  YMax: 2743574.40184021
  Spatial Reference: PROJCS["VN2000" , GEOGCS["GCS_WGS_1984" , DATUM["D_WGS_1984" , SPHEROID["WGS_1984" , 6378137.0 , 298.257223563]] , PRIMEM["Greenwich" , 0.0] , UNIT["Degree" , 0.0174532925199433]] , PROJECTION["Transverse_Mercator"] , PARAMETER["False_Easting" , 500000.0] , PARAMETER["False_Northing" , 0.0] , PARAMETER["Central_Meridian" , 105.0] , PARAMETER["Scale_Factor" , 0.9996] , PARAMETER["Latitude_Of_Origin" , 0.0] , UNIT["Meter" , 1.0]]
Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG24 , PNG , JPG , DIB , TIFF , EMF , PS , PDF , GIF , SVG , SVGZ , AI , BMP

Thuộc cơ sở dữ liệu:
Các báo cáo liên quan:
Chưa có báo cáo nào!
 
Tags:
Các dịch vụ khác:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Bình Dương
Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Thọ
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Nam
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ninh