FAQ  |   Liên hệ  |   Sitemap
Xin chào: Khách | Đăng nhập 
Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin dữ liệu
Xem chi tiết dịch vụ
Xem chi tiết dịch vụ
 
Tên dịch vụ: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên
Mô tả dịch vụ:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Phú Yên
Đơn vị xuất bản: Cục quản lý tài nguyên nước
Url:
Xem bản đồ:
Danh sách lớp dữ liệu:
PhuYen_VungHienTrang
---PhuYen_Pattern
---PhuYen_NenHienTrang
PhuYen_Khung
PhuYen_RanhGioi
---PhuYen_DuongDiaGioi
---PhuYen_DiaPhan
---PhuYen_TuCan
---PhuYen_VungBien
Thuộc cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Phú Yên
Các báo cáo liên quan:
Chưa có báo cáo nào!
 
Tags:
Các dịch vụ khác:
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Nam
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ngãi
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Ninh
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Trị
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Sóc Trăng
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Tây Ninh
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 TP Hồ Chí Minh
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Yên Bái
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc